Статутарна комисија
0
0
0
s2smodern

Извршни одбор

Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва.

Мандат Извршног одбора траје 4 године.

Извршни одбор чине председник/ца, потпредседници/це и чланови/це.

Главни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини.Уколико предлог не добије већину гласова присутних чланова/ица Главног одбора, Председник/ца је дужан да предложи новог мандатара на следећој седници Главног одбора.

Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога трајно није у могућности да обавља дужност, потпредседник/ца Извршног одбора, кога/ју одреде чланови/ице, је дужан/а да води послове Извршног одбора до избора новог, а најдуже до прве наредне седнице Главног одбора.

Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана/ице Извршног одбора Главном одбору.

Председништво или трећина чланова Главног одбора могу поставити питање поверења Извршном одбору.У том случају се заказује седница Главног одбора, а најкасније 30 дана од дана када је поднет предлог, на којој ће се расправљати и одлучивати о овом предлогу.

Извршни одбор:

1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва; 

2. одлучује о питањима организације рада Странке; 

3. расправља о облицима организовања у Странци; 

4. потврђује листе кандидата/киња за општинске и градске одборнике/це и покрајинске посланике/ице

5. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и органа локалне самоуправе и предлаже мере; 

6. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству; 

7. распушта органе локалне организације и именује поверенике/це; 

8. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са Правилником о изборима у Заједно за Србију који усваја Главни одбор; 

9. у случају директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор може водити дисциплински поступак у првом степену; 

11. подноси извештај о раду Главном одбору најмање једном годишње 

12. доноси Пословник о свом раду; 

13. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво Странке.

14. може сазвати седницу било ког органа локалне организације. 

Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.

Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада.

Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Извршног одбора уређује се Пословником о раду Извршног одбора.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |